Į pradžią Svetainės medis El.paštas

Lietuviai Lenkijoje


Lenkijos lietuviai

 Lenkijos lietuviai gyvena labiausiai į šiaurės rytus nutolusiame Lenkijos kampelyje - Seinų ir Punsko krašte. Daugiausiai lietuvių yra Punsko savivaldybėje, jie čia sudaro gyventojų daugumą (apie 80 proc.), skaičiumi   lietuvių ne mažiau ir Seinų valsčiuje bei mieste, bet čia pagal gyventojų tautinę struktūrą jie sudaro mažumą, manoma, kad Seinų mieste ir valsčiuje lietuviai sudaro apie 30-40 proc. visų gyventojų.  Lietuviškų kaimų yra ir Krasnopolio bei Šipliškių valsčiuose. Nemaža dalis lietuvių gyvena Suvalkų mieste, jų ypač padaugėjo per pastaruosius pora dešimtmečių – nemažai kaimo gyventojų keliasi į miestus ieškodami darbo. Kita dalis Lenkijos lietuvių, yra tautiečiai, per migraciją ir imigraciją pasklidę po visą Lenkiją, ypač po šiaurinę ir pietvakarinę dalį (Gdanskas, Olštynas, Ščecinas, Vroclavas). Nemažai lietuvių gyvena Lenkijos sostinėje Varšuvoje. Manoma, kad šiuo metu Lenkijoje yra apie 15 tūkst. lietuvių kilmės gyventojų.

 Visuomeninės lietuvių organizacijos

 Lenkijoje aktyviai veikia lietuvių visuomeninės organizacijos. Pati seniausia – Lenkijos lietuvių draugija, 1992 m. naujai susiformavusi iš Lenkijos lietuvių visuomeninės kultūros draugijos. Draugijos veikla apima kultūros, švietimo, paminklosaugos, leidybos sritis.

Lenkijos lietuvių bendruomenė (LLB) įkurta 1993 m. balandžio 1 d. LLB jungia šalyje veikiančias lietuvių organizacijas, švietimo, kultūros, kitas visuomenines institucijas, siekia geriau atstovauti jų interesams Lenkijoje, Lietuvoje ir Pasaulio lietuvių bendruomenėje.

Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga yra LLB struktūros dalis, tačiau veikia savarankiškai. Jos organizuojami renginiai visų pirma skirti jaunimui ir vaikams.

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija įkurta 1997 m. Pagrindiniai jos tikslai – puoselėti iš protėvių paveldėtą kultūrą, fiksuoti nykstančios kultūros faktus.

Lenkijos lietuvių mokytojų draugija visų pirma rūpinasi lietuvių mokinių ir mokytojų teisėmis.

1990 m. įkurta Šv. Kazimiero draugija, kurios centras yra Seinuose.

Aktyviai į Lenkijos lietuvių kultūrinį ir švietėjišką darbą įsijungė 2002 m. įkurtas Vysk. Antano Baranausko fondas „Lietuvių namai“ Seinuose. Šis fondas ėmėsi ne tik finansų kaupimo ir kultūrinių renginių rėmimo, bet kartu su Lenkijos lietuvių bendruomene inicijavo Seinų lietuvių švietimo centro statybą.

 Kultūrinė veikla

 Punske veikia Lietuvių kultūros namai. Čia susibūręs mišrusis choras “Dzūkija”, kaimo kapela “Klumpė”, choreografinis sambūris “Jotva”, vaikų ansamblis „Puniukai“, šokių grupė „Vyčiai“ bei klojimo teatras.

Nuo 2000 m. Seinuose veikia „Lietuvių namai“ – tai Lietuvos Respublikos vyriausybės dovana Lenkijos lietuviams.

Per pastarąjį dešimtmetį Seinų krašto lietuvių kultūrinis gyvenimas ypač suaktyvėjo. „Lietuvių namuose“ įsikūrė mišrusis choras „Seinijos Aidas“, liaudiškos muzikos kapela „Sainiai“, klojimo teatras, veikia vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio ir estrados ansamblis „Seina“, dailės ir teatro studijos bei kitos papildomo ugdymo formos.

Punsko ir Seinų valsčiuose yra nemažai jaunimo ansamblių. Vienas ryškiausių ansamblių – vokalinis kvartetas “Šešupė”. Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija globoja 4 etnografinius ir folklorinius ansamblius – tai “Šalcinėlis”, “Alna”, “Gimtinė” ir Dusnyčios etnografinis ansamblis bei Žagarių kaimo ansamblis „Jaunystė“.

Kiekvienoje Lenkijos lietuvių mokykloje puoselėjama lietuvių kultūra, vaikai mokomi liaudies šokių, veikia dainų ansambliai, dramos būreliai. Lietuvių kultūros židiniu laikytinas ir Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus, kuris kiekvienais metais Kovo 11-osios proga parengia šventinio koncerto programą. Licėjuje veikia mišrusis choras, šokių sambūris „Šalčia“, poezijos mylėtojų būrelis.

Punske veikia etnografijos muziejus, kurį įkūrė Punsko krašto etnografas Juozas Vaina. Jo dėka surinkta daug unikalios medžiagos. J. Vaina išleido 2 tomų tautosakos rinkinį “Nuo Punsko iki Seinų” bei su Sigitu Birgeliu – albumą “Punsko-Seinų krašto materialinė kultūra”. „Lietuvių namuose“ Seinuose veikia pastovi ekspozicija „Seinų krašto istorija“.

 Mokyklos

 Lenkijos lietuvių mokyklos:

 Punsko valsčiuje:

 • Punsko pagrindinė mokykla ir gimnazija (klasės su lietuvių mokymo kalba). Lietuviškose klasėse mokosi 487 mokiniai,
 • Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus (130 mokinių),
 • Navinykų pagrindinė mokykla,
 • Vidugirių pagrindinė mokykla,
 • Pristavonių pradinė mokykla,
 • Vaitakiemio pradinė mokykla.

Seinų valsčiuje ir mieste:

Mokyklos, kuriose veikia klasės su lietuvių mokymo kalba:

 • Seinų "Žiburio" gimnazija,
 • Krasnavo mokykla,
 • Seinų II-oji gimnazija.

 

Mokyklos, kuriose lietuvių kalbos mokoma kaip papildomo dalyko:

 • Aradnykų mokykla (2005 m. ketinama uždaryti),
 • Klevų mokykla (Krasnavo filialas),
 • Krasnavo mokykla,
 • Seinų I-oji gimnazija,
 • Seinų pagrindinė mokykla.

Suvalkų miestas:

 • Pagrindinių mokyklų mokinių grupė,
 • Gimnazistų grupė.
 • Licėjaus mokinių grupė.

Suvalkų mieste veikia tarpmokyklinės mokinių grupės. Vaikai lietuvių kalbos pamokas lanko pasibaigus pamokoms savo mokyklose.

2005/2006 m.m. mokyklas ar klases su lietuvių mokymo kalba arba lietuvių kalbos pamokas lanko 757 mokiniai.

Lenkijos lietuviams ypač svarbus yra Punsko Kovo 11-osios licėjus. Per beveik penkiasdešimties metų gyvavimo laikotarpį ši mokykla išugdė nemažą būrį inteligentijos Punsko ir Seinų krašte. Šiuo metu siekiama pastatyti priestatą, nes kol kas ši mokykla dirba patalpose, išnuomotose iš Punsko pagrindinės mokyklos.

Seinų valsčiaus lietuviai ėmėsi iniciatyvos daugiau kaip po 80 metų Seinuose atgaivinti „Žiburio“ gimnazijos laikų lietuvių švietimo tradicijas. 2005 m. rugsėjo mėnesį pradėjo veikti Lietuvos Vyriausybės lėšomis pastatyta "Žiburio gimnazija".

 

Periodinė spauda ir knygos lietuvių kalba

 1960 metais išleistas pirmasis „Aušros” numeris. Tuomet „Aušra“ pasirodydavo vieną ar du kartus per metus. Nuo 1989 m. „Aušra“ pradėta leisti kiekvieną mėnesį, o po poros metų, kas dvi savaites. Toks periodiškumas išlaikytas iki dabar. 1993 m. Punske buvo įkurta „Aušros“ leidykla su savo spaustuve.

Šiuo metu „Aušros“ leidėja yra Lenkijos lietuvių draugija, pagrindinė rėmėja yra Lenkijos Vidaus reikalų ir administracijos ministerija. Leidėjai „Aušros“ prioritetu laiko informuoti lietuvių tautinę mažumą apie jai aktualius įvykius, ugdyti tautinę savimonę bei puoselėti lietuvių kalbą.

„Aušra“ leidžiama 1000 egz. tiražu, leidinio redaktorė – Irena Gasperavičiūtė.

 Kiti periodiniai leidiniai lietuvių kalba:

 • „Suvalkietis“ – ketvirtinis žurnalas, redaguojamas Suvalkų lietuvių. Jo skaitytojai – tai visų pirma Suvalkų miesto gyventojai.
 •  Nuo 1997 m. leidžiamas ir atskiras žurnalas vaikams “Aušrelė”. Tai mėnesinis leidinys, platinamas per darželį ir mokyklas. Jo kūrimo procese dalyvauja patys vaikai.
 •  Nuo 2003 m. rudens Lenkijoje redaguojamas ir „Aušros“ leidykloje spausdinamas „Pasaulio lietuvis“, redaktorė Živilė Makauskienė.
 •  2005 m. Lietuvių Šv. Kazimiero draugijos iniciatyva išleistas pirmasis “Šaltinio” numeris.

 Per pastarąjį dešimtmetį, „Aušros“ leidyklos gyvavimo laikotarpį, išleista  apie 80 pavadinimų knygų ar brošiūrų lietuvių kalba. Jų tematika labai įvairi – memuarai, etnografiniai darbai, grožinė literatūra, istorija ir pan. Jų autoriai - daugiausia Seinų ir Punsko krašto žmonės.

Knygos leidžiamos 300-1000 egz. tiražu.

 

Radijo ir televizijos laidos

 Laidos lietuvių kalba yra rengiamos regioniniame Balstogės radijuje ir Balstogės televizijoje. Šiuo metu radijo laidų lietuvių kalba yra viena valanda per savaitę, jos girdimos Palenkės vaivadijoje.

Televizijoje laidų lietuvių kalba yra pusė valandos per mėnesį, jos transliuojamos per Balstogės televiziją ir matomos Palenkės vaivadijoje.

Nuorodos:

www.ausra.pl

www.punskas.pl

www.ltnamai.sejny.pl

 

 


Kontaktinė informacijaLR AMBASADA LENKIJOS RESPUBLIKOJE
Al. Ujazdowskie 14
00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. (48 22) 625 33 68
Fax. (48 22) 625 34 40
ambasada@lietuva.pl


LR GENERALINIS KONSULATAS VARŠUVOJE
Al. Ujazdowskie 12,
00-225 Varšuva, Lenkija
Tel.: (48 22) 635 97 94
Fax.: (48 22) 635 60 54
konslt@lietuva.internetdsl.pl


KOMERCIJOS ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12
00-478 Varšuva,Lenkija
Tel: (48 22) 696 01 40
(48 22) 696 01 42
Faks: (48 22) 745 05 95
komercija@lietuva.pl


TRANSPORTO ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12
00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. +48 (22) 745 15 70
Faksas: +48 (22) 745 15 71
eirimas@lietuva.pl


KULTŪROS ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. (48 22) 696 72 80;
(48 22) 745 05 93
Fax.: (48 22) 745 05 92
kultura@lietuva.pl


LIETUVOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Varšuva, Lenkija
Tel.:(48 22) 696 98 15
Fax: (48 22) 696 98 16
info@litwatravel.com

© www.lietuva.pl