Į pradžią Svetainės medis El.paštas

Naujienos Lietuvos aukštojo mokslo teisiniame reglamentavime


Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 23 d. įsakymu nustatyta, kad Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 2007 metų abiturientai – išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o mokytis į Lietuvos Respubliką atvyko ne anksčiau kaip 2003 metais, gali būti konkurso būdu priimami į Švietimo ir mokslo ministerijos nustatomas asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienyje, priėmimo į visiškai arba iš dalies valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas pagrindines ar vientisąsias studijas valstybinėse aukštosiose mokyklose kvotas. Ketinantys studijuoti Lietuvoje asmenys pasirinktos aukštosios mokyklos priėmimo komisijai turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad prieš atvykdami į Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje.

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymu patvirtintas Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienyje, priėmimo į visiškai ar iš dalies Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose tvarkos aprašas. Jis nustato asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienyje ir stojančiųjų į visiškai ar iš dalies Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, priėmimo tvarką.

 Į studijas gali būti priimami:

1. Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių, taip pat Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių piliečiai;

2. užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės narėmis, piliečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

3. lietuvių kilmės užsieniečiai, pateikę lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, pažymą, patvirtinančią lietuvių kilmę.

 Asmenims, ketinantiems stoti į pagrindines ar vientisąsias studijas, Studijų kokybės vertinimo centras įvertina, ar jų užsienyje įgyta kvalifikacija yra lygiavertė Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui. Jei kvalifikacija įvertinama kaip lygiavertė Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui, Studijų kokybės vertinimo centras nustato užsienyje baigtų mokomųjų dalykų, reikalingų konkursiniam balui apskaičiuoti, atitikmenis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų dalykams ir išduoda pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo. Atlikus vertinimą, Švietimo ir mokslo ministerija priima sprendimą dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo.

Jei studijos organizuojamos lietuvių kalba, pažymoje dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo Studijų kokybės vertinimo centras gali nurodyti, kad asmuo turi papildomai išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą. Įskaita laikoma Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedroje.

 Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas, organizuojančias bendrąjį studentų priėmimą, suteikiama galimybė vienu metu dalyvauti priėmimo studijuoti konkursuose į kelias aukštąsias mokyklas. Tokiu atveju dokumentai pateikiami bet kurios vykdančios bendrąjį priėmimą aukštosios mokyklos priėmimo komisijai. Stojantieji į aukštąsias mokyklas, nedalyvaujančias bendrajame studentų priėmime, dokumentus pateikia kolegijos, kurioje siekia studijuoti, priėmimo komisijai.

 Pasirinktos aukštosios mokyklos priėmimo komisijai asmeniškai arba per įgaliotą asmenį pateikiami Apraše nurodyti dokumentai.

 Stojantieji gali būti priimami konkurso būdu į jiems skirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas visiškai arba iš dalies valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų studijų rezervines vietas. Priimamiems į Rezervines vietas sudaromos atskiros konkursinės eilės pagal konkursinius balus į kiekvieną studijų programą.

 Ketinantiems stoti į antrosios ar trečiosios pakopos studijas, Studijų kokybės vertinimo centras įvertina, ar jų užsienyje įgyta kvalifikacija yra lygiavertė kuriai nors Lietuvoje suteikiamai aukštojo mokslo kvalifikacijai. Atlikus vertinimą, Švietimo ir mokslo ministerija priima sprendimą dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo. Stojantieji pasirinkto universiteto priėmimo komisijai pateikia to universiteto reikalaujamus dokumentus ir švietimo ir mokslo ministro įsakymo dėl užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimo kopiją. Kalbos, kuria vyks studijos, įskaita laikoma aukštojoje mokykloje, kurioje bus vykdomos studijos, tos aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

 Stojantiesiems į pagrindines ar vientisąsias studijas aukštosiose mokyklose, organizuojančiose bendrąją priėmimo tvarką, stojamosios studijų įmokos dydis priklauso nuo pageidavimų skaičiaus. Stojamosios studijų įmokos dydis yra nuo 80 Lt (23 EUR) iki 180 Lt (50 EUR). Stojantiesiems į pagrindines ar vientisąsias studijas aukštosiose mokyklose, neorganizuojančias bendrojo priėmimo, taip pat stojantiems į antrosios ar trečiosios pakopos studijas informacija apie stojamąją studijų įmoką pateikiama aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklėse.

Lietuvių kilmės užsieniečiai, pateikę lietuvių bendruomenės užsienio šalyje, iš kurios atvyko, pažymą apie sunkią šeimos materialinę padėtį, gali kreiptis raštu į Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti valdybos pirmininką dėl atleidimo nuo stojamosios studijų įmokos arba jos sumažinimo.

Stojamoji studijų įmoka pasirinktinai mokama į vieną iš Bendrojo priėmimo komisijos sąskaitų. Įmokos kvito užpildymo rekvizitai nurodyti Apraše.

 Papildomą informaciją apie priėmimą ir studijas teikia aukštųjų mokyklų priėmimo komisijos šių aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklėse nurodytu laiku ir tvarka. Institucijų adresai, telefonai pasiteirauti, elektroninių paštų adresai, interneto puslapiai nurodyti Apraše.

 


Kontaktinė informacijaLR AMBASADA LENKIJOS RESPUBLIKOJE
Al. Ujazdowskie 14
00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. (48 22) 625 33 68
Fax. (48 22) 625 34 40
ambasada@lietuva.pl


LR GENERALINIS KONSULATAS VARŠUVOJE
Al. Ujazdowskie 12,
00-225 Varšuva, Lenkija
Tel.: (48 22) 635 97 94
Fax.: (48 22) 635 60 54
konslt@lietuva.internetdsl.pl


KOMERCIJOS ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12
00-478 Varšuva,Lenkija
Tel: (48 22) 696 01 40
(48 22) 696 01 42
Faks: (48 22) 745 05 95
komercija@lietuva.pl


TRANSPORTO ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12
00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. +48 (22) 745 15 70
Faksas: +48 (22) 745 15 71
eirimas@lietuva.pl


KULTŪROS ATAŠĖ
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. (48 22) 696 72 80;
(48 22) 745 05 93
Fax.: (48 22) 745 05 92
kultura@lietuva.pl


LIETUVOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Varšuva, Lenkija
Tel.:(48 22) 696 98 15
Fax: (48 22) 696 98 16
info@litwatravel.com

© www.lietuva.pl