Strona startowa Mapa serwisu E-mail

Kontakty Litwy z Polską


Stosunki dyplomatyczne Republiki Litewskiej z Rzeczpospolitą Polską 

Polska uznała niepodległość Litwy 26 sierpnia 1991 roku, stosunki dyplomatyczne pomiędzy obu państwami zostały wznowione 5 września 1991 roku.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne ze strony Litwy Ambasada Republiki Litewskiej w Warszawie

J.E. Ambasador Egidijus Meilūnas

Przedstawicielstwo dyplomatyczne ze strony Polski  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

 J.E.Ambasador Janusz Skolimowski

Podstawa instytucjonalna współpracy dwustronnej

 W celu zapewnienia bardziej efektywnej współpracy oraz przyśpieszenia realizacji dwustronnych projektów w roku 1997 zostały utworzone trzy wspólne instytucje:

Komitet Konsultacyjny Prezydentów Litwy i Polski;

Zgromadzenie Poselskie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej;

Rada Współpracy pomiędzy Rządami Litwy i Polski

Posiedzenia wspólnych instytucji odbywają się zwykle – 2 razy w roku.

 

Wspólna polsko-litewska deklaracja podpisana w Wilnie 13 stycznia 1992 roku przez ministrów Krzysztofa Skubiszewskiego i Algirdasa Saudargasa o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską podruszała kwestie wzajemnego poszanowania suwerenności państwowej oraz integralności terytorialnej, rezygnacji z wszelkich roszczeń terytorialnych, traktowania mniejszości narodowych zgodnie z międzynarodowymi standardami, ochrony zabytków historii i kultury, wspólnego dążenia do umownego uregulowania współpracy gospodarczej, ekologicznej, pomiędzy organizacjami i na arenie międzynarodowej. Razem z deklaracją podpisano konwencję konsularną.

W dniu 26 kwietnia 1994 roku prezydenci Lech Wałęsa i Algirdas Brazauskas uroczyście podpisali w Wilnie Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Został on ratyfikowany przez parlamenty obu państw 13 października 1994 roku, wszedł w życie 26 listopada 1994 roku – z chwilą wymiany dokumentów ratyfikacyjnych przez premierów Waldemara Pawlaka i Adolfasa Šleževičiusa. Stosunki dwustronne między Polską a Litwą zostały uregulowane całościowo, co korzystnie wpłynęło na ożywienie oraz pogłębienie wzajemnych relacji – w dziedzinie politycznej, gospodarczej i kulturalnej.

Litwa i Polska zawarły ponad 150 umów dwustronnych dotyczących szczegółowych rozwiązań gospodarczych, prawnych, transportowych, ekologicznych, granicznych, m. in. o wzajemnym zatrudnianiu obywateli, o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach celnych, o wspólnej granicy państwowej, umowę wojskową o wspólnej kontroli przygranicznej przestrzeni powietrznej, protokół o współpracy między ministerstwami spraw zagranicznych i in.

W 1997 roku powołano Radę Konsultacyjną przy prezydentach RP i RL, Polsko-Litewskie Zgromadzenie Parlamentarne oraz Radę Współpracy Międzyrządowej, w której składzie działa 5 komisji (ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; współpracy transgranicznej; mniejszości narodowych; oświaty, nauki, kultury wspólnego dziedzictwa kulturalnego; współpracy gospodarczej).

Szczególnie istotną dziedziną współpracy pomiędzy Litwą i Polską jako strategicznymi partnerami są kwestie bezpieczeństwa i obronności. Zawarto m. in. umowy o współpracy w dziedzinie obronności, o ochronie informacji niejawnych, o współpracy w ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju“, litewscy oficerowie i podoficerowie szkolą się w polskich uczelniach wojskowych, od 1997 roku istnieje wspólny polsko-litewski batalion pokojowy LITPOLBAT, żołnierze litewskich sił zbrojnych wchodzą w skład Polskiej Jednostki Wojskowej KFOR w Kosowie, wspólnie pełnią misję w Iraku.

Rozwija się także współpraca regionalna: na pograniczu polsko-litewskim funkcjonują Euroregiony: Niemen (z udziałem Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego) oraz Bałtyk (prócz Polski i Litwy, uczestniczą w nim Łotwa, Rosja, Szwecja i Dania). W kwietniu 2003 roku powołano Euroregion Szeszupe, w którym mają współdziałać samorządy z Polski, Litwy, Obwodu Kaliningradzkiego oraz Szwecji. Państwa regionu współpracują także na forum Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz w grupach roboczych powoływanych przez tę organizację.

Do najważniejszych wspólnych projektów Polski i Litwy z zakresu infrastruktury transportowej należą Via Baltica i Rail Baltica (I Paneuropejski Korytarz Transportowy), a projekt współpracy elektroenergetycznej w ramach tzw. Pierścienia Bałtyckiego (BALTREL), który pozwoli na utworzenie wspólnego, otwartego rynku energetycznego w regionie Morza Bałtyckiego, został zakwalifikowany jako jeden z projektów priorytetowych w ramach programu unijnego TEN.

Ważnym elementem stosunków litewsko-polskich jest współpraca kulturalna, naukowa i oświatowa oraz wymiana młodzieży na rzecz porozumienia, pojednania i zbliżenia obu społeczeństw. Do realizacji tych celów przyczynia się m. in. Fundacja Wspierania Współpracy Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza (jednym z jej zadań statutowych jest opracowywanie, finansowanie i publikowanie wyników badań i programów informacyjnych służących podnoszeniu wiedzy i stanu świadomości społeczeństwa polskiego o Litwie i litewskiego o Polsce).


KontaktyAmbasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Ujazdowskie 14
00-478 Warszawa, Polska
Tel. (48 22) 625 33 68
Fax. (48 22) 625 34 40
ambasada@lietuva.pl


Konsulat Generalny Republiki Litewskiej w Warszawie
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa
Tel. (48 22) 635 97 94
Fax. (48 22) 635 60 54
konslt@lietuva.internetdsl.pl


Attaché Specjalny ds Handlowych
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa, Polska
Tel: (48 22) 696 01 40,
(48 22) 696 01 42,
Fax: (48 22) 745 05 95
komercija@lietuva.pl


Attaché Specjalny ds Transportu
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa, Polska
Tel. +48 (22) 745 15 70
Fax: +48 (22) 745 15 71
eirimas@lietuva.pl


Attaché Kulturalny
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Warszawa, Polska
Tel. (48 22) 696 72 80;
(48 22) 745 05 93
Fax.: (48 22) 745 05 92
kultura@lietuva.pl


Centrum Informacji Turystycznej Republiki Litewskiej
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Warszawa
Tel.:(48 22) 696 98 15
Fax: (48 22) 696 98 16
info@litwatravel.com

© www.lietuva.pl