Strona startowa Mapa serwisu E-mail

Gospodarka


PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY LITWY

PKB. Wzrost gospodarczy Litwy zalicza się do najdynamiczniejszych w Europie. Od 2001 r. tempo wzrostu gospodarczego Litwy średnio wynosi 7,7% rocznie oraz jest dużo wyższe niż średnia UE-25. W 2007 r. PKB w porównaniu z 2006 r. wzrosło o 8,8% i wyniosło 28 mld euro. Wartość PKB na jednego mieszkańca w 2007 r. wyniosła 8292 euro. Wysoki wzrost gospodarczy w dalszym ciągu spowodowany jest ożywieniem aktywności inwestycyjnej, rosnącym popytem konsumpcyjnym oraz wysoką dynamiką eksportu. Największy wzrost wartości dodanej w 2006 r. zanotowano w przemyśle chemicznym (33,6%), przemyśle metalowym z wyjątkiem maszyn i urządzeń (28%), przemyśle tworzyw sztucznych (18%), przemyśle papierniczym (14,8%) i sektorze spożywczym (11,6%). Wzrost gospodarczy Litwy w I kw. 2008 r. wyniósł 6,9%. Szacowany wskaźnik PKB za 2008 r. określa się na poziomie 5,3%.

Inflacja. Roczna dynamika cen konsumpcyjnych w 2007 r. wyniosła 5,7% (dla porównania w 2006 r. 3,8%). W 2006 roku nastąpiło szczególne nasilenie wzrostu cen nieruchomości, wody, energii oraz gazu średnio o 10,3%; wzrost cen artykułów spożywczych oraz napoi bezalkoholowych o 8,1%, spadły natomiast ceny artykułów odzieżowych i obuwia średnio o 3%. Średni roczny wskaźnik inflacji w miesiącu maju 2008 r. wyrósł do 8,9 proc. Prognozowany wzrost cen konsumpcyjnych w 2008 r. wyniesie 11,5%.

Budżet Państwa. W 2007 r. zadłużenie państwowe osiągnęło wartość 16,7 mld Lt i stanowiło 20,7% PKB. O ile zadłużenie państwowe w ciągu roku przybrało wartość większą (w 2006 r. 14,9 mld. Euro), to stosunek zadłużenia do PKB pozostaje jednym z najniższych w Europie. Wskaźnik nadwyżki fiskalnej w 2007 r wyniósł 1,2% PKB, co plasuje się znacznie poniżej kryterium traktatu z Maastricht (3% PKB).

Polityka pieniężna. Polityka pieniężna Państwa jest uzależniona od wprowadzonego w 2002 r. przez Narodowy Bank Litewski zarządu walutowego, w wyniku którego lit został sztywno przywiązany do euro w stosunku 1 EUR = 3,4528 LTL.

Bezrobocie i średnie wynagrodzenie brutto. Bezrobocie na Litwie stopniowo spada od czterech lat, a w niektórych dziedzinach, takich jak budownictwo, odczuwany jest brak kwalifikowanych kadr. W 2004 r. bezrobocie stanowiło 11,4%, tym czasem w 2007 r. wskaźnik bezrobocia był najmniejszy od czasów odzyskania niepodległości i wyniósł już tylko 4,3%. Wg wyliczeń ministerstwa finansów Litwy, prognozowany wskaźnik bezrobocia w 2008 r. nie przekroczy 4,5%. W pierwszym kwartale 2008 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. zanotowano wzrost średnich płac brutto w sektorze publicznym średnio o 23,8% do 2151,3 Lt.

Handel. W 2007 r. wartość dóbr eksportowanych stanowiła wysokość 12,5 mld euro, natomiast wartość dóbr importowanych osiągnęła 17,6 mld euro. W 2007 r. w porównaniu do 2006 r. eksport i import wzrósł odpowiednio 11,2% i 14,5%. W 2007 r. głównymi partnerami w eksporcie byli: Rosja (15,0%), Łotwa (12,8%), Niemcy (10,5%) i Polska (6,3%). Głównymi partnerami w imporcie byli: (Rosja 18,2%), Niemcy (14,9%), Polska (10,6%) i Łotwa (5,5%). W 2007 r. w eksporcie I miejsce z udziałem 13,8% zajęły produkty mineralne, kolejne miejsce to maszyny i urządzenia mechaniczne oraz sprzęt elektryczny (12,9%), środki transportu i pomocnicze urządzenia transportowe (10,5%), produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (8,0%). W imporcie w 2007 r. pozycję wiodącą zajęły maszyny i urządzenia mechaniczne oraz sprzęt elektryczny z udziałem 17,5%, grupa produktów mineralnych (17,3%), środki transportu i pomocnicze urządzenia transportowe (16,4%), produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (9,7%). Pomimo niekorzystnych tendencji na rynkach eksportu, w I kw. 2008 r. odnotowano wzrost wartości sprzedaży litewskich towarów za granicę o 30,8% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wzrost cen nośników energii i żywności na rynkach światowych wywiera bezpośrednio pozytywny wpływ dla rozwoju eksportu Litwy. Niewątpliwym katalizatorem eksportu w okresie styczeń-kwiecień br. było wznowienie mocy przetwórczych przedsiębiorstwa Mažeikių nafta.

Inwestycje. Wartość skumulowanych inwestycji bezpośrednich na Litwie 1 października 2007 r. osiągnęła 34,3 mld Lt (9,9 mld Euro) i w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowiła 10160 Lt (2943 Euro). Głównymi krajami-inwestorami są Polska – 19,5% wszystkich inwestycji bezpośrednich, Dania (13,1%), Szwecja (10,9%), Rosja (10,0%), Niemcy (8,6%). Do najchętniej inwestowanych sektorów na Litwie zalicza się przetwórstwo – 39,1 proc., pośrednictwa finansowego – 17,4 proc., transportu, składowania i usług telekomunikacyjnych – 12,0 proc., usług komunalnych – 9,3 proc., obsługi nieruchomości - 7,9 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych. W przemyśle przetwórczym najwięcej zainwestowano w przetwórstwo ropy naftowej i produkcję wyrobów chemicznych – 64,8 proc., produkcję artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych – 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych (stan na 1 lipca 2007 r.) Wartość skumulowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych dokonanych przez inwestorów litewskich na 1 października 2007 r. wyniosła 3,58 mld Lt (1,03 mld Euro). Najwięcej zainwestowano w Łotwie (29,1%), Rosji (13,4%), Estonii (10,2%), Polsce (9,7%) i Ukrainie (7,8%).

Oceny rankingowe: Osiągnięcia w dziedzinie gospodarki oraz perspektywy wzrostu wysoko oceniają międzynarodowe agencje rankingowe, takie jak Standard & Poor’s Moody’s i Fitch. Wg najnowszych danych rankingowych, zadłużenie długookresowe w obcej walucie oceniane jest następująco: A z negatywną perspektywą (Standard & Poor’s), A2 z neutralną perspektywą (Moody’s) i A z neutralną perspektywą (Fitch).

KontaktyAmbasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Ujazdowskie 14
00-478 Warszawa, Polska
Tel. (48 22) 625 33 68
Fax. (48 22) 625 34 40
ambasada@lietuva.pl


Konsulat Generalny Republiki Litewskiej w Warszawie
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa
Tel. (48 22) 635 97 94
Fax. (48 22) 635 60 54
konslt@lietuva.internetdsl.pl


Attaché Specjalny ds Handlowych
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa, Polska
Tel: (48 22) 696 01 40,
(48 22) 696 01 42,
Fax: (48 22) 745 05 95
komercija@lietuva.pl


Attaché Specjalny ds Transportu
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa, Polska
Tel. +48 (22) 745 15 70
Fax: +48 (22) 745 15 71
eirimas@lietuva.pl


Attaché Kulturalny
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Warszawa, Polska
Tel. (48 22) 696 72 80;
(48 22) 745 05 93
Fax.: (48 22) 745 05 92
kultura@lietuva.pl


Centrum Informacji Turystycznej Republiki Litewskiej
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Warszawa
Tel.:(48 22) 696 98 15
Fax: (48 22) 696 98 16
info@litwatravel.com

© www.lietuva.pl