Strona startowa Mapa serwisu E-mail

Nowości w prawnej reglamentacji studiów wyższych na Litwie


Rozporządzenie Nr. ĮSAK-91 Ministra Edukacji i Nauki Republiki Litewskiej z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia do państwowych uczelni wyższych w roku 2007 ustala, iż abiturienci roku 2007 szkól kształcenia ogólnego Litwy – dzieci, wnuki, prawnuki wychodźców i obcokrajowców pochodzenia litewskiego, którzy nie mniej niż trzy lata mieszkali za granicą, a do Litwy uczyć się przybyli w roku 2003 i raniej, mogą być przyjmowane na podstawie konkursu na miejsca, przeznaczone dla nich przez Ministerstwo oświaty i nauki w kwocie osób, którzy nabyli wykształcenie za granicą, przyjmowanych na studia w litewskich uczelniach wyższych całkowicie lub częściowo finansowanych z budżetu państwa. Osoby takie, mające zamiar studiować w litewskich uczelniach wyższych, dla komisji odbiorczej wybranej uczelni mają dostarczyć dokumenty, potwierdzające, iż przed przybyciem do litewskiej szkoły kształcenia ogólnego nie mniej niż przez trzy lata mieszkali za granicą.

 Zatwierdzony rozporządzeniem Nr. ĮSAK-52 Ministra Edukacji i Nauki Republiki Litewskiej z dnia 15 stycznia 2007 r. Regulamin dotyczący przyjmowania osób, które zdobyły wykształcenie za granicą, na studia w litewskich uczelniach wyższych w pełni lub częściowo finansowanych z budżetu państwa ustala porządek przyjmowania na litewskie uczelnie wyższe, w których studia finansowane są całkowicie lub częściowo środkami z budżetu państwa.

 Osoby, które zdobyły wykształcenie za granicą, mogą być przyjęte, według porządku regulowanego odpowiednimi aktami prawnymi, na warunkach konkursu na wszystkie studia całkowicie lub częściowo finansowane środkami z budżetu państwa, jeśli są one:

1. Obywatelami Republiki Litewskiej, innych państw członkowskich Unii Europejskiej a także Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2. Obywatelami państw niebędących członkami Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiadającymi stałe pozwolenie na pobyt w Republice Litewskiej a także osobami nie posiadającymi obywatelstwa, które mają stałe pozwolenie na pobyt w Republice Litewskiej;

3. Osobami pochodzenia litewskiego posiadającymi zaświadczenie potwierdzające litewskie pochodzenie od społeczności litewskiej kraju, z którego przybywają.

 Centrum Oceny Jakości Studiów ocenia, czy kwalifikacje zdobyte za granicą przez osoby zamierzające rozpocząć studia pierwszego stopnia lub jednolite, odpowiadają średniemu wykształceniu zdobytemu w Republice Litewskiej. Jeśli kwalifikacje zdobyte za granicą odpowiadają odpowiedniemu wykształceniu średniemu w Republice Litewskiej, Centrum Oceny Jakości Studiów określa ukończone za granicą przedmioty, potrzebne do obliczenia punktów konkursowych, odpowiadające przedmiotom nauczania na Litwie i wydaje zaświadczenie o uznaniu przedmiotów i przeliczeniu ocen. Na podstawie oceny zdobytych za granicą kwalifikacji Ministerstwo Edukacji i Nauki podejmuje decyzję o uznaniu zdobytych za granicą kwalifikacji.

Jeśli studia, o które ubiega się kandydat, prowadzone są w języku litewskim, Centrum Oceny Jakości Studiów może w zaświadczeniu o uznaniu przedmiotów i przeliczeniu ocen wskazać, że osoba ta musi dodatkowo uzyskać zaliczenie z języka litewskiego wydawane przez Uniwersytet Wileński, w Katedrze Lituanistyki Uniwersytetu Wileńskiego.

 Kandydatom do szkół wyższych organizujących scentralizowaną rekrutację, przysługuje możliwość jednoczesnego uczestnictwa w kwalifikacji do kilku szkół wyższych. Kandydaci składają dokumenty w dowolnej komisji prowadzącej scentralizowaną rekrutację na uczelnie wyższe. Kandydaci do szkół wyższych, które nie uczestniczą w scentralizowanej rekrutacji studentów, składają dokumenty komisjom uczelni, w których zamierzają studiować.

 Kandydaci na studia pierwszego stopnia lub jednolite wybranej komisji rekrutacyjnej osobiście, albo przez pełnomocnika, w określonym przez uczelnie wyższe terminie podają dokumenty, wymienione w Regulaminie.

 Kandydaci na studia pierwszego stopnia lub jednolite mogą być przyjęci, na warunkach konkursu, na przeznaczone dla nich finansowane całkowicie lub częściowo przez Rząd Republiki Litewskiej miejsca rezerwowe. Przyjęcie na miejsca rezerwowe określa się według szeregu konkursowego na podstawie punktów kwalifikacyjnych na każdym kierunku studiów.

 Dla zamierzających rozpocząć studia drugiego lub trzeciego stopnia Centrum Oceny Jakości Studiów ocenia czy kwalifikacje zdobyte za granicą odpowiadają odpowiednim kwalifikacjom zdobytym na uczelniach wyższych na Litwie. Na podstawie oceny kwalifikacji Ministerstwo Edukacji i Nauki podejmuje decyzję o uznaniu kwalifikacji zdobytych za granicą. Kandydaci na studia drugiego i trzeciego stopnia składają w wybranej uniwersyteckiej komisji rekrutacyjnej wymagane dokumenty oraz kopię rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki o uznaniu kwalifikacji zdobytych za granicą. Kandydaci zaliczają język, w którym prowadzone są studia w uczelni wyższej, w której będą odbywać się studia, w porządku określonym przez uczelnię wyższą.

 Wysokość opłaty rekrutacyjnej, dla kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite na uczelniach wyższych organizujących scentralizowaną rekrutację, zależy od ilości wybranych kierunków studiów. Wysokość opłaty wstępnej – od 80 do 180 lity (23-50 euro). Informacja o opłacie rekrutacyjnej dla kandydatów na uczelnie nie prowadzące scentralizowanej rekrutacji oraz kandydatów na studia drugiego i trzeciego stopnia znajduje się w regulaminach przyjęcia odpowiednich szkół wyższych.

Osoby pochodzenia litewskiego posiadające zaświadczenie o trudnej sytuacji materialnej wydane przez społeczność litewską kraju, z którego przybywają, mogą zwrócić się do przewodniczącego Stowarzyszenia Uczelni Wyższych ws. Organizacji Scentralizowanej Rekrutacji o zwolnienie z opłat lub ich zmniejszenie.

Kandydaci na studia pierwszego stopnia lub jednolite na uczelniach wyższych organizujących scentralizowaną rekrutację, uiszczają opłatę rekrutacyjną na jeden z rachunków scentralizowanej komisji rekrutacyjnej. Dane potrzebne do wypełnienia blankietów wpłaty wymienione są w Regulaminie.

 Dodatkowe informacje o rekrutacji i studiach można uzyskać od komisji rekrutacyjnej uczelni wyższej na podstawie odpowiednich przepisów i w odpowiednim czasie. Adresy, telefony, adresy poczty elektronicznej, strony internetowe instytucji wymienione w Regulaminie.


KontaktyAmbasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Ujazdowskie 14
00-478 Warszawa, Polska
Tel. (48 22) 625 33 68
Fax. (48 22) 625 34 40
ambasada@lietuva.pl


Konsulat Generalny Republiki Litewskiej w Warszawie
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa
Tel. (48 22) 635 97 94
Fax. (48 22) 635 60 54
konslt@lietuva.internetdsl.pl


Attaché Specjalny ds Handlowych
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa, Polska
Tel: (48 22) 696 01 40,
(48 22) 696 01 42,
Fax: (48 22) 745 05 95
komercija@lietuva.pl


Attaché Specjalny ds Transportu
Al. Ujazdowskie 12 00-478 Warszawa, Polska
Tel. +48 (22) 745 15 70
Fax: +48 (22) 745 15 71
eirimas@lietuva.pl


Attaché Kulturalny
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Warszawa, Polska
Tel. (48 22) 696 72 80;
(48 22) 745 05 93
Fax.: (48 22) 745 05 92
kultura@lietuva.pl


Centrum Informacji Turystycznej Republiki Litewskiej
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Warszawa
Tel.:(48 22) 696 98 15
Fax: (48 22) 696 98 16
info@litwatravel.com

© www.lietuva.pl